โครงการ Don't Forget Them

Don't Forget Them

“การให้ความสำคัญต่อความต้องการฉุกเฉินของผู้คนจะได้รับความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ แต่การฟื้นฟูชีวิตและความเป็นอยู่ในระยะยาวหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องดูแลความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาด้วยเช่นกัน”

“สัตว์เลี้ยงต้องไม่ถูกทอดทิ้งในภาวะภัยพิบัติ”

จากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย รวมถึงเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกในฐานะผู้เชี่ยวชาญการช่วยเหลือสัตว์ระดับโลก เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการประสานความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการช่วยเหลือสัตว์อย่างเป็นระบบผ่านความร่วมมือในการพัฒนาแผนงานและสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน

โครงการนี้ริเริ่มโดย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ร่วมกับหน่วยงานที่มีความชำนาญในการจัดการสัตว์ และจัดการภัยพิบัติ อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก สัตวแพทย์สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งประเทศไทย สมาคมสภาพสัตว์แพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย และ สมาพันธ์สัตวแพทย์แห่งเอเชีย

"การสูญเสียสัตว์เลี้ยงไปในภัยพิบัติส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผู้คนที่ต้องพึ่งพิงสัตว์เหล่านั้น ไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนหรือเพื่อการดำรงวิถีชีวิต การปกป้องสัตว์เหล่านั้นคือการช่วยให้ผู้คนได้กอบกู้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขากลับคืนหลังจากภัยพิบัติได้ผ่านพ้นไป"

ร่วมลงชื่อรณรงค์สนับสนุนโครงการ Don't Forget Them

Indicates required field

สนับสนุนให้เกิดการจัดทำแผนการช่วยเหลือสัตว์จากภัยพิบัติภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในระดับประเทศ สู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ

651 signatures out of
2,000

ทำเครื่องหมายทั้งสองกล่องเพื่อรับข่าวสารจากเรา:

You can unsubscribe at any time here.

นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ

โครงการ Don't Forget Them

Don't Forget Them