Don't Forget Them

“การให้ความสำคัญต่อความต้องการฉุกเฉินของผู้คนจะได้รับความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ แต่การฟื้นฟูชีวิตและความเป็นอยู่ในระยะยาวหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องดูแลความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาด้วยเช่นกัน”

ร่วมลงชื่อรณรงค์สนับสนุนโครงการ Don't Forget Them

ทำเครื่องหมายทั้งสองกล่องเพื่อรับข่าวสารจากเรา:

You can unsubscribe at any time here.

นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ

0

“สัตว์เลี้ยงต้องไม่ถูกทอดทิ้งในภาวะภัยพิบัติ”

จากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย รวมถึงเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกในฐานะผู้เชี่ยวชาญการช่วยเหลือสัตว์ระดับโลก เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการประสานความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการช่วยเหลือสัตว์อย่างเป็นระบบผ่านความร่วมมือในการพัฒนาแผนงานและสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน

โครงการนี้ริเริ่มโดย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ร่วมกับหน่วยงานที่มีความชำนาญในการจัดการสัตว์ และจัดการภัยพิบัติ อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก สัตวแพทย์สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งประเทศไทย สมาคมสภาพสัตว์แพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย และ สมาพันธ์สัตวแพทย์แห่งเอเชีย

"การสูญเสียสัตว์เลี้ยงไปในภัยพิบัติส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผู้คนที่ต้องพึ่งพิงสัตว์เหล่านั้น ไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนหรือเพื่อการดำรงวิถีชีวิต การปกป้องสัตว์เหล่านั้นคือการช่วยให้ผู้คนได้กอบกู้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขากลับคืนหลังจากภัยพิบัติได้ผ่านพ้นไป"

โครงการ Don't Forget Them

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมีความยินดีที่จะเปิดตัว โครงการ Don't Forget Them

นอกเหนือจากการเข้าไปกู้ภัยในสถานการณ์ต่างๆ เรายังได้ปฏิบัติงานตลอดทั้งปีในการช่วยให้ประเทศต่างๆ มีการเตรียมความพร้อม และลดความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับคนและสัตว์เลี้ยงของพวกเขา

 

ในการนี้ เราได้ส่งเสริมให้รัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หุ้นส่วนทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้รวมเอาสัตว์เลี้ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน นโยบาย และการปฏิบัติการ โดยทีมงานของเราจะทำหน้าที่:

  • รณรงค์และจัดแคมเปญสาธารณะ เพื่อให้มีการรวมสัตว์เลี้ยงเข้าในแผนงานลดความเสี่ยงในเหตุการณ์ภัยพิบัติ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
  • จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ให้ความรู้ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น
  • จัดให้มีการอบรมสำหรับองค์กรเครือข่ายกู้ภัยสัตว์เลี้ยงและบริหารจัดการภัยพิบัติ ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ PrepVet ซึ่งเป็นคอร์สการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่เราได้พัฒนาขึ้น
  • ส่งเสริมให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงในเขตเสี่ยงภัยพิบัติได้เรียนรู้วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงของพวกเขา

แม้ว่าในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติ การให้ความสำคัญต่อความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินของผู้คนจะได้รับความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ แต่การฟื้นฟูสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในระยะยาวหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้น สัตว์มีส่วนสำคัญต่อการฟื้นฟูทั้งสภาพความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของผู้คนอย่างแบ่งแยกไม่ได้เลย ดังนั้นเราจำเป็นต้องดูแล ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาด้วยเช่นกัน

Don't Forget Themร่วมสนับสนุนโครงการ

ทำเครื่องหมายทั้งสองกล่องเพื่อรับข่าวสารจากเรา:

You can unsubscribe at any time here.

นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ

บอกต่อเพื่อนๆ