Elephant Breeding Ban - TH

Indicates required field

ข้อเรียกร้องของเราต่อรัฐบาลไทย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

  • บังคับใช้ พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ครอบคลุมช้างในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • สนับสนุนและผลักดัน พ.ร.บ. ช้างไทยที่ได้มาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ป่า ครอบคลุมการจัดการ และแก้ปัญหาช้างอย่างเป็นระบบ
  • ยุติการผสมพันธุ์ช้างที่ไม่ใช่เพื่อการอนุรักษ์
  • ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านมาตรฐานปางช้างให้เป็นมิตรต่อช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น
16,280 signatures out of
20,000
นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ