การฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม : วิธีการที่เราสามารถลดความทุกข์ทรมานและเจ็บปวดของสัตว์ได้