Sentience Mosaic

Sentience Mosaic เป็นส่วนหนึ่งของ Animal Mosaic ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลออนไลน์สำหรับมืออาชีพด้านการคุ้มครองสัตว์ Sentience Mosaic มีเนื้อหาที่หลากหลายเกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจของสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดให้แสดงความคิดเห็นที่ทุกคนที่ทำงานหรือผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับสัตว์สามารถแสดงความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย เล่าประสบการณ์ ปัญหา แบ่งปันประเด็น และทำงานร่วมกัน

โดย Sentience Mosaic มีเนื้อหาดังนี้:

  • การอภิปรายออนไลน์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองสัตว์ กับผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสัตว์จำนวนมาก
  • มีเอกสาร วิดีโอและ podcastsในหัวข้อเรื่องความรู้สึก อารมณ์ และจิตใจของสัตว์
  • บทสัมภาษณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสัตว์ว่าสามารถรับรู้ถึงความเจ็บปวดได้ 

บอกต่อเพื่อนๆ