สวัสดิภาพสัตว์: สำหรับนักเรียน

โปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ของเราทั่วโลก เป็นการสอนเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-16 ปี ให้มีเมตตาธรรม เคารพชีวิตและสิทธิของสัตว์เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน

การสนับสนุนสำหรับครูผู้สอน

ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา เราได้ฝึกอบรมครูในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและคนหนุ่มสาวในการดูแลสัตว์ ในประเทศที่เม็กซิโก ประเทศไทย รวมถึงประเทศยูกันดา เราผลิตทรัพยากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงในการสอนสำหรับหลายภาษาและเราได้ฝึกอบรมครูผู้สอนให้ใช้สื่อการสอนที่มีคุณภาพเหล่านั้น เราเรียกว่า 'แนวคิดขั้นต้นของสวัสดิภาพสัตว์' (First Concepts in Animal Welfare) และแนวคิดเช่นนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่ต้องการอย่างมาก

สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์นั้นหายาก ดังนั้น เราจึง ผลิตสื่อเหล่านั้นขึ้นมาเอง

การศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ คือแก้ปัญหาของเรา

สื่อการสอนของเราสอนนักเรียนว่าสัตว์นั้นมีความสำคัญ และพวกเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เหล่านั้นได้รับความทุกข์ทรมาน

เราพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับ:

  • นักเรียนอายุระหว่าง 5- 16 ปี
  • ผู้ใหญ่
  • บุคคลทั่วไปที่รักสัตว์

เราทำงานร่วมกับรัฐบาลในด้านการ:

  • ฝึกอบรมคุณครู
  • จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้
  • ตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ตลอดหลักสูตร

การศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ในแง่ของจำนวนตัวเลข

เด็กมากกว่า 7 ล้านคนในโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศยูกันดาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องมาจากการทำงานของเราที่เข้าไปเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนระดับชาติ

หลักสูตรในด้านการศึกษาของเรา 5 หลักสูตรได้รับการรับรองและยอมรับโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO)

ในปี 2013 เราได้ฝึกอบรมครูผู้สอนที่จะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศเวียดนาม ไทย อินเดีย และเม็กซิโก

บอกต่อเพื่อนๆ