ช่วยช้างไทยให้พ้นวิกฤต ระงับช้างส่งออก

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการประกาศดังกล่าว จึงอยากจะเรียกร้องให้คนไทยทุกคนช่วยช้างไทยพร้อมกัน

จากกรณีข่าวปลดล็อคส่งช้างออกนอก

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบอำนาจให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาตส่งออกช้าง คาดว่าจะส่งออกช้างได้กลางปี 2562 หลังจากเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 กระทรวงได้ออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2562 โดยกำหนดให้ช้างที่ส่งออกได้ต้องเป็นช้างที่จดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณแล้วเท่านั้น และอนุญาตให้ส่งออกช้างได้ 3 กรณี คือ การส่งช้างเพื่อการศึกษาวิจัย, การส่งช้างเพื่อสัมพันธไมตรี และการส่งส่วนต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้มาจากช้างเพื่อศึกษาวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อเป็นโบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ ซึ่งระเบียบกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวจะบังคับใช้ จนกว่าร่าง พ.ร.บ.ช้าง พ.ศ..... ของกรมปศุสัตว์จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้

(ที่มาของข่าว https://www.thairath.co.th/news/business/1563526)

 

นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร หัวหน้าฝ่ายแคมเปญ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่า “เราไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลไทยจะออกใบอนุญาตส่งออกช้างไทยไปต่างประเทศ หลังจากที่ห้ามมานานถึง 10 ปีแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปกป้องคุ้มครองสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย และเพื่อป้องกันปัญหาและข้อกังขาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในต่างประเทศ”

ถึงแม้ว่าประกาศกระทรวงฉบับนี้จะใช้กับช้างเลี้ยงที่ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่การขนส่งช้างไปนอกราชอณาจักรไทยนั้นทำให้ช้างเกิดความเครียด และสร้างความเจ็บปวดทุกข์ทรมานให้แก่พวกมัน รวมทั้งการไปอาศัยอยู่ในต่างถิ่นกำเนิด และในสภาพสิ่งแวดล้อมใหม่ การขนส่งที่ใช้เวลายาวนานสร้างความเครียดและอาจจะเกิดการบาดเจ็บ รวมถึงการดูแลอนุบาลช้างในถิ่นที่อยู่ใหม่ และใบอนุญาตนี้อาจเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแอบอ้าง ในการค้าช้างและชิ้นส่วนช้าง ที่ไม่เป็นไปตามอนุสัญญา CITES ได้

ช้างไทยที่ถูกกักขังได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานจากการถูกฝึกให้แสดงโชว์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนั้นก็มากพียงพอแล้ว เราไม่ควรนำข้ออ้างที่ว่าส่งช้างไปต่างประเทศเพื่อการศึกษาวิจัย และเพื่อเป็นทูตสันถวไมตรี เพราะการขนส่งทางไกล และสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใหม่ทำให้ช้างเกิดความเครียดอย่างมาก

ช้างเป็นสัตว์ป่าควรอยู่ในป่า หรือถ้าเป็นช้างเลี้ยงก็ต้องอยู่ในสถานที่เป็นมิตรกับช้างเท่านั้น

ลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้ช้างไทยได้รับการปกป้องคุ้มครอง ไม่ถูกส่งออกไปต่างประเทศ

ร่วมกันเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระงับประกาศกระทรวงฉบับนี้โดยทันที

นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ

บอกต่อเพื่อนๆ