“คืนช้างสู่โขลง” ให้ช้างได้อยู่อย่างวิถีธรรมชาติปลอดพันธนาการ