ข่าวสารล่าสุด

เชียงใหม่โมเดล กรณีศึกษาสู่ ASEAN 2020

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) สร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้การสนับสนุนล้านนาด๊อกเวลแฟร์ ในปฏิบัติการ ‘เชียงใหม่โมเดล’ กำหนดพื้นที่เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ

กรมปศุสัตว์จับมือองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า พัฒนาแอพพลิเคชั่นปรับปรุงฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า

กรมปศุสัตว์จับมือองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า พัฒนาแอพพลิเคชั่นปรับปรุงฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า

50 ปี แห่งการจัดการภัยพิบัติและช่วยเหลือสัตว์ประสบภัย

นับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ World Animal Protection หรือองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ได้ส่งทีมช่วยเหลือเข้าไปยังประเทศสุรินัมเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แม้จะผ่านไป 50 ปี เราก็ยังจำเรื่องราวการช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี