องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย

เป็นเครือข่ายขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกสากล (World Animal Protection)
จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ร่วมสนับสนุนงานรณรงค์ และบริจาคให้กับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์ ในประเทศไทยให้หมดไป

เราขับเคลื่อนภารกิจเปลี่ยนวิถีโลกเพื่อยุติการทารุณกรรมสัตว์ให้หมดไปอย่างถาวร
water testing
งานของเรา
โครงการของเรา
BEES

บอกเล่าผ่านหมอถึงประสบการณ์ปางช้างที่เป็นมิตรกับช้าง

ช้างเป็นสัตว์ป่าที่ถูกนำมาใช้งาน และให้ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หลายครั้งที่เห็นช้างต้องถูกฝึกให้เชื่องด้วยการทำร้ายเพื่อทำการแสดง...

elephants

2 ปางช้างร่วมโครงการ Build Back Better for Elephants

การนำช้างมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามปางช้างต่างๆ โดยขาดการดูแลช้างอย่างเหมาะสม เป็นปัญหาที่มีมาต่อเนื่องยาวนานในประเทศไทย...