Sound engineers working on The Thoughtful Pig Brand Campaign

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์

ทางมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) มีการใช้ช่องทางการสื่อสาร ทางโทรศัพท์สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รวมถึงรับบริจาคจากผู้ต้องการสนับสนุนของเรา ผู้ประสงค์บริจาคสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่ระดมทุน เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและชัดเจน รวมถึงบริจาคกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยตรง โดยการบริจาค อย่างต่อเนื่องผ่านบัตรเครดิตนั้น เจ้าหน้าที่จะมีการสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้ 

  • จำนวนเงินที่ต้องการบริจาค  
  • หมายเลขบัตรเครดิด 
  • วันหมดอายุของบัตร
* เจ้าหน้าที่จะไม่มีการขอรหัสหมายเลขความปลอดภัยหลังบัตรเครดิต (CVC/CVV/CID) จากผู้ประสงค์บริจาค

นอกจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) ในปัจจุบัน ทางมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย ได้มีการว่าจ้างบริษัท Sg Global Support Services Sdn. Bhd.ซึ่งผ่านการฝึกอบรมในการข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับมูลนิธิฯ ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดำเนินการระดมทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย ท่านสามารถตรวจสอบเบอร์โทร รายชื่อและรหัสเจ้าหน้าที่ ระดมทุนของมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) ตามข้อมูลด้านล่างนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเพิ่มเติม โปรดติดต่อมายังทางมูลนิธิฯ ได้ทุกช่องทาง

เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อระดมทุน 

  • เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) 02-007-1767 
  • เจ้าหน้าที่ระดมทุน 02 056-0100  

รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ 

รหัสเจ้าหน้าที่ 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ 

SG1001 

โชติกา ศรีบุญ 

SG1004 

สุทธิดา เกียรติยุทธชาติ 

SG1006 

วลดา สิรินธนาการ 

SG1011 

เจมจิรา น่วมสุวรรณ 

SG1028 

ณัชชา กาญจนบำรุง 

SG1029 

รวิสรา รุ่งแสง 

SG1030 

อาภัสสะรา ถนนแก้ว 

SG1031 

ศศินาราภรณ์ ประเชิญ 

SG1032 

เกรียงไกร แก้วประทุม 

SG1035 

ภาสินี ใจบุญ 

SG1036 

วรัมพร หวังหมู่กลาง 

SG1038 

โชดิวัต สมศิริ 

SG1039 

ณพัฒน์ศุวรรณ นากอก 

SG1040 

ลักขณา เสรีเผ่าวงษ์ 

SG1041 

ยลดา ธรรมพร