เพื่อพิทักษ์สัตว์

ภารกิจของเรา

ภารกิจพิทักษ์สัตว์ของเรา

เรากำลังปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนโลกปกป้องสัตว์

ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา เราเดินหน้ารณรงค์เพื่อยุติการทารุณกรรมสัตว์ วันนี้ เราเติบโตขึ้นทั้งในมิติของขนาดและอิทธิพล เราช่วยยกระดับความตระหนักเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ไปสู่ระดับสากล อีกทั้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมและสัตว์ป่า

เราพิสูจน์มาตลอดว่า การลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ ในปี พ.ศ.2563 เพียงปีเดียว เรายกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์มากกว่า 1.2 พันล้านตัวทั่วโลก หลังมีคนมากกว่า 1.1 พันล้านร่วมลงชื่อผลักดันให้ผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกอย่างถาวร เรายังประสบความสำเร็จในการผลักดันให้ผู้จำหน่ายอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต และผู้ผลิตอาหาร ปรับเปลี่ยนแนวทางการเลี้ยงไก่ในฟาร์มจำนวนกว่า 764 ล้านตัว พร้อมเปิดตัวสารคดีชื่อ ‘Fooled by a smile’ ที่เผยเบื้องหลังการบังคับใช้โลมาในอุตสาหกรรมบันเทิงให้แก่ผู้ชมกว่า 1.5 ล้านคน

เรามีการทำงานผ่าน 14 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทั้งหมด 5 ทวีป

ให้ความสำคัญกับสัตว์เป็นอันดับแรก

ภารกิจขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเกิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์ เรื่องราวของสัตว์ทุกตัว คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ และการตัดสินใจต่าง ๆ เพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ผู้คนทั่วโลกต่างเข้าใจชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้สัตว์หลุดพ้นจากการใช้ชีวิตภายในฟาร์มระบบปิด หรือการรณรงค์ให้สัตว์ป่าใช้ชีวิตในป่าอย่างอิสระ  เราได้รับแรงสนับสนุนและเสียงจากผู้คนมากขึ้น ซึ่งพวกเขาล้วนแล้วแต่อยากเห็นการยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์เป็นวาระระดับสากล การทำงานอย่างหนักอย่างต่อเนื่องของพวกเราจะส่งผลดีต่อชีวิตสัตว์ และชีวิตของพวกเราทุกคน เรามารวมพลังขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์กัน

สร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลก

เราทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ระดับโลก ในทุกวัน สัตว์หลายพันหลายหมื่นล้านตัวทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานแสนสาหัส เราเลือกแก้ไขต้นตอของปัญหาสัตว์ถูกทารุณกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงให้สัตว์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราต้องการเปลี่ยนวิถีโลก และวิธีการที่ปฏิบัติต่อสัตว์ในฟาร์มและสัตว์ป่า เพราะเราไม่เหลือเวลาแล้ว ระบบผลิตอาหารกำลังล้มเหลว

การทำฟาร์มปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สัตว์ทั่วโลกต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมาน สัตว์ในฟาร์มต้องถูกกักขังในสภาพแวดล้อมโหดร้าย สัตว์หลายล้านตัวถูกเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าเพื่อนำเข้าไปสู่ระบบผลิตอาหารเพื่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ ยุทธศาสตร์ระบบผลิตอาหารทั่วโลกของเราต้องการสร้างระบบผลิตอาหารที่มีมนุษยธรรมและมีความยั่งยืน ด้วยการยุติการทำฟาร์มปศุสัตว์แบบอุตสาหกรรมอย่างถาวร

ในขณะเดียวกัน สัตว์ป่าทั่วโลกกลับถูกมองเป็นเพียงสิ้นค้าชนิดหนึ่ง และถูกพรากจากป่าเพื่อนำเข้าสู่อุตสาหกรรม ซึ่งไม่เพียงแค่ส่งผลเสียต่อสวัสดิภาพของสัตว์ป่าเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขอนามัยของมนุษย์และโลกของเรา โดยสัตว์ป่ามักถูกนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมบันเทิง หรือถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของยาแผนโบราณ ถูกนำไปเป็นสัตว์เลี้ยง นำไปผลิตเป็นสินค้า และอื่น ๆ เราต้องปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า ด้วยการยุติทุกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบสัตว์และการนำสัตว์ป่าไปเป็นสินค้า เพื่อให้สัตว์ได้ใช้ชีวิตในป่าตามสิทธิของพวกมัน

สร้างอิทธิพลและแรงดึงดูด

องค์กรระหว่างประเทศ ภาคเอกชน และภาครัฐต่างเคารพงานที่เราทำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์ ซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและอิทธิพล รวมถึงนำไปสู่การถกเถียง การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและร่วมหาทางออกในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพสัตว์ ความพยายามตรงนี้ค่อย ๆ เปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติของผู้มีอำนาจระดับโลก การมีเสียงสนับสนุนจากผู้ทรงอิทธิพลและการได้ทำงานร่วมกันช่วยขับเคลื่อนโลกเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์

หนึ่งในตัวอย่างสำคัญ ได้แก่ โครงการรณรงค์เพื่อยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกที่เราผลักดันประเด็นการค้าสัตว์ป่าเป็นวาระสำคัญระดับโลกในระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ หรือ G20 จากการกระทำดังกล่าว ส่งผลให้รัฐมนตรีกระทรงเกษตรในกลุ่มประเทศ G20 รับทราบถึงความเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ระหว่างสุขอนามัยของมนุษย์และสัตว์ ซึ่งเราเชื่อว่า จะเป็นรากฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการแต่งตัวเป็นที่ปรึกษาทั่วไป (General Consultative Status) ให้กับสหประชาชาติ สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนขององค์กรฯ ในฐานะผู้นำที่มีอำนาจด้านสวัสดิภาพสัตว์

สร้างความร่วมมือระดับสากล

เราต่างทราบดีว่า อนาคตของสัตว์ทุกตัวอยู่ในกำมือของพวกเราทุกคน เนื่องจากภารกิจพิทักษ์สัตว์นับว่าท้าทายอย่างยิ่ง องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจึงจับมือสานต่อภารกิจที่ประสบความสำเร็จกับหน่วยงานอื่นเพื่อผนึกความเป็นหุ้นส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวและเป็นระบบ เป้าหมายนี้จะสำเร็จได้ เมื่อทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่มีแนวคิดเดียวกันกับเราเพื่อยกระดับการปฏิบัติต่อสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพผ่านทุกกิจกรรมที่เราทำ เราจะทำงานด้วยความมุ่งมั่นและท้าทายตัวเราเอง ท้าทายพันธมิตร หรือแม้แต่ผู้ที่ยังคิดเห็นต่างจากเราเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตสัตว์ตามที่เราต้องการ

เราจะไม่มีวันยอมรับสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ในปัจจุบัน และจะเดินหน้าเป็นกระบอกเสียงให้สัตว์อย่างกล้าหาญและด้วยความมุ่งมั่น จนกว่าสัตว์ทุกตัวจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ปราศจากความกลัวที่จะถูกทำร้าย

สร้างเครือข่ายทรงพลัง

พลังจากผู้สนับสนุน คือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนภารกิจพิทักษ์สัตว์ไปสู่ความสำเร็จ ในการสร้างเครือข่ายระดับสากล เราต้องโน้มน้าวบริษัทชั้นนำหลายแห่ง เช่น Expedia, Trip Advisor, Booking.com และ Virgin Holidays เพื่อช่วยเราหยุดยั้งกิจกรรมทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดการทารุณกรรมสัตว์ เราเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของสัตว์ผ่านการถ่ายเซลฟี่บน Instagram และกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกร่วมกันลงชื่อยุติการค้าสัตว์ทั่วโลก

หนึ่งในภารกิจพิทักษ์สัตว์ของเรา คือการยกระดับสวัสดิภาพของไก่ในฟาร์ม โดยเราขยายความร่วมมือไปยังบริษัทที่ใช้เนื้อไก่เป็นส่วนสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน เช่น Nestle, Starbucks, KFC และ Brazil Foods

ความสำเร็จของเราแสดงให้นักธุรกิจและรัฐบาลทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องสัตว์

เราจะต่อยอดความสำเร็จด้วยการกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างเร่งด่วนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตสัตว์ ด้วยการสร้างความมั่นใจและคิดค้นเครื่องมือเพื่อให้บริษัทชั้นนำเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือรัฐบาลนานาประเทศแก้ไขตัวบทกฎหมาย

เราจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายปกป้องสัตว์ด้วยการสร้างกระแสสังคมไปเรื่อย ๆ จนกว่าเราจะประสบความสำเร็จในการยุติการทารุณกรรมสัตว์