Holding Pig

เกี่ยวกับเรา

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

ร่วมมือกับเรา

We’re World Animal Protection

We're on a mission to change the way the world works to end animal cruelty and suffering. Forever.

Mae Khum Mae Dok

พวกเราคือองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

เราขับเคลื่อนภารกิจเปลี่ยนวิถีโลกเพื่อยุติการทารุณกรรมสัตว์ให้หมดไปอย่างถาวร หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นแล้วว่า สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกนึกคิด อีกทั้งยังมีลักษณะเฉพาะตัว ภารกิจของเราทั้งหมดล้วนทำเพื่อสัตว์ ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบผลิตอาหารของเราต้องการยุติการทำฟาร์มปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมและสร้างระบบผลิตอาหารที่มีความเป็นมนุษยธรรมและยั่งยืน การปฏิรูประบบที่ยังคงเอารัดเอาเปรียบสัตว์และปฏิบัติต่อสัตว์ป่าเสมือนสินค้าจะช่วยปกป้องสิทธิในการใช้ชีวิตอยู่ในป่าของสัตว์ป่าทุกตัว

สนับสนุนงานของเรา

การให้ความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นอันดับแรกนับเป็นเรื่องดีต่อทั้งสัตว์ มนุษย์ และโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันนี้ ภารกิจของเราเกิดขึ้นเพื่อปกป้องสัตว์ ซึ่งเป็นผู้เล่นสำคัญในการแก้ไขปัญหาภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ วิกฤตสาธารณสุข และความเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ สิ่งที่เราพยายามแก้ไขเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก แต่เราแสดงให้เห็นเสมอว่า พวกเรารวมพลังทำงานด้วยกันเพื่อสร้างอิทธิพลและแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ นับตั้งแต่เราเริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ในปี พ.ศ.2493 เราช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์มาแล้วทั่วโลก และทำให้หลายพันล้านชีวิตหลุดพ้นจากวงจรการถูกทำทารุณกรรมด้วยการแก้ไขต้นตอของปัญหา

 

Chicken Symbolic Action

ภารกิจของเรา

Our Mission

Pig

ชื่อของเรา

Our Name

History

ประวัติของเรา

Our History