Water Testing

อาสาฮีโร่พิทักษ์สัตว์

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

เข้าร่วม

WE NEED YOU ♥

อาสาฮีโร่พิทักษ์สัตว์

เราต่างรู้ดีว่า อนาคตของสัตว์ทุกตัวอยู่ในกำมือของพวกเราทุกคน! 

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์มาตลอด 50 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์ไม่ว่าอยู่ที่ใด จะมีชีวิตที่ดีตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) เรื่องราวของสัตว์ทุกตัวคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์  ในประเทศไทยยังมีสัตว์จำนวนมากที่มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมาน ถูกปฏิบัติเหมือนเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไม่มีชีวิตจิตใจ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์หลากหลายรูปแบบที่ได้สร้างความเจ็บปวดแก่สัตว์อย่างมาก

 

 

การปกป้องและพิทักษ์สัตว์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยแก้ปัญหาวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศ วิกฤตสุขภาพ วิกฤติสาธารณสุข และการสูญเสียและความเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 

 

สิ่งที่เราพยายามแก้ไขเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก แต่หากเราทุกคนรวมพลังกัน เพื่อผลักดันและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นได้เสมอ

 

คุณสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกระบอกเสียงให้สัตว์ต่างๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทยให้หมดไป ด้วยการเข้าร่วมเป็น “อาสาฮีโร่พิทักษ์สัตว์” กับเรา

 

อาสาฮีโร่พิทักษ์สัตว์ต้องทำอะไรบ้าง

 1. ร่วมขับเคลื่อนงานรณรงค์ พร้อมยืนหยัดเพื่อสวัสดิภาพสัตว์
 2. ค้นหาข้อมูล สืบค้นข้อมูล ค้นคว้าวิจัย การใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานรณรงค์
 3. เป็นต้นแบบในการปรับพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสวัสดิภาพสัตว์ต่อคนรุ่นหลัง
 4. เป็นกระบอกเสียงขับเคลื่อนการณรงค์ออนไลน์
 5. เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ให้สังคม

 

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับงานปกป้องสวัสดิภาพสัตว์
 • มีจิตอาสา พร้อมที่จะเสียสละเวลาเพื่อร่วมงานรณรงค์
 • มีทัศนคติดี เปิดกว้าง และยอมรับความหลากหลาย

 

เป็นอาสาฮีโร่พิทักษ์สัตว์แล้วจะได้อะไร

 • ได้รับการอบรมเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ และพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์
 • ได้รับประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์ในระดับสากล
 • ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กร
 • ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาสาสมัครทั้งในและต่างประเทศขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
 • ได้ลงพื้นจริงเพื่อเรียนรู้ เช่น ศึกษาปางช้างที่เป็นมิตร หรือเยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ที่มีสวัสดิภาพสูง
 • ได้ประสบการณ์การขับเคลื่อนงานรณรงค์ในระดับประเทศและระดับโลก
 • ได้ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นอาสาสมัคร

 

หากคุณสนใจเป็น "อาสาฮีโร่พิทักษ์สัตว์" สามารถสมัครได้ที่นี่