Two elephants walking WAP staff watching

งานของเรา

ร่วมสนับสนุน

งานปกป้องสัตว์ในประเทศไทย

เราทำงานเพื่อปกป้องสัตว์ในหลายมิติ

การทำงานของเรานั้นร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจปกป้องสัตว์ โดยมุ่งไปที่การปฏิรูประบบที่เอาเปรียบสัตว์ ทั้งสัตว์ป่าที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่าง ช้าง และเสือ ถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความบันเทิงให้กับมนุษย์ และสัตว์ที่อยู่ในระบบอาหารอย่าง หมูและไก่ ที่ถูกปฏิบัติเหมือนเป็นเพียงเครื่องจักรที่ไม่มีชีวิตจิตใจ เราต้องการยุติความโหดร้ายทารุณที่เกิดขึ้นกับสัตว์เหล่านี้ เพื่อนำไปสู่ระบบที่เป็นธรรม มีมนุษยธรรม และยั่งยืน ที่คนและสัตว์จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล ผ่านการดำเนินงานต่างๆดังนี้

Elephant show

ปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ป่า

หยุดการนำสัตว์ป่ามาใช้งานเชิงพาณิช

Dead chick

ปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม

หยุดระบบการทำฟาร์มแบบอุตสาหกรรม

Stray dog

ปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ในชุมชน

สร้างความตระหนักในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างรับผิดชอบ