เกี่ยวกับเรา

เราคือองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

เรายุติการทำร้ายสัตว์โดยไม่จำเป็น

เราผลักดันให้หน่วยงานที่มีอำนาจเห็นความจำเป็นว่าเรื่องสัตว์ มีความสำคัญระดับโลก

เราส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญของสัตว์ที่มีต่อมนุษย์

เราชักชวนให้ผู้คนมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เรามาช่วยกันขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์

ข้อมูลเพิ่มเติม งานขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก