เกี่ยวกับเรา

  • เราคือองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
  • เรายุติการทำร้ายสัตว์โดยไม่จำเป็น
  • เราผลักดันให้หน่วยงานที่มีอำนาจเห็นความจำเป็นว่าเรื่องสัตว์ มีความสำคัญระดับโลก
  • เราส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญของสัตว์ที่มีต่อมนุษย์
  • เราชักชวนให้ผู้คนมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • เรามาช่วยกันขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์