การระดมทุนแบบตัวต่อตัว (Face-to-Face Fundraising)

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง เป็นการระดมทุนโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการของมูลนิธิฯ รวมไปถึงตอบคำถามทั่วไปที่แก่ผู้ที่สนใจ

หากท่านมีความสนใจที่จะสนับสนุนมูลนิธิฯ ด้วยการบริจาค ก็สามารถทำการบริจาคต่อเนื่องกับทางเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง โดยทางเจ้าหน้าที่ระดมทุนของมูลนิธิฯ จะไม่รับบริจาคเป็นเงินสด แต่จะเป็นการรับบริจาคผ่านระบบ payment gateway 2C2P เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริจาค โดยผู้บริจาคสามารถรับทราบความคืบหน้าของโครงการและการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้จากข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางอีเมลอย่างต่อเนื่อง และจะได้รับนิตยาสารขององค์กรผ่านทางไปรษณีย์ทุก ๆ 3 เดือน

มูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) ได้มอบหมายให้บริษัท Omniraise.Co.,Ltd เป็นตัวแทนในการดำเนินการระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยตรงตามสถานที่ต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ระดมทุนที่ได้รับมอบหมายนั้นได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ และมีความเป็นมืออาชีพในการดำเนินการด้านการระดมทุนโดยตรง

  สถานที่ประชาสัมพันธ์โครงการ

  บูธของ มูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย)

  บูธของ มูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย)

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดมทุน

  OM0012

  ลุค อเล็กซานเดอร์เฮฟ เฟอร์แนน (Luke)

  OM0011

  แอลลอน ฟิลลิป นอร์แมน (Aaron)

  OM0156

  พจนารถ คมขำ (May)

  OM0181

  ณัฐวุฒิ ลัยวิรัตน์ (Non)

  OM0813

  ศศลักษณ์ นันทนาวินิจกลุล (Nun)

  OM0994

  อุไรวรรณ ศรีบุตรสุข (Aon)

  OM1168

  พรสุภางค์ วุ่นชุม (Boom)

  OM1244

  น้ำทิพย์ เพ็งโคตร (Bie)

  OM0817

  วุฒิชัย กระจับเงิน (Axe)

  OM1519

  จิรวัฒน์ ปานมหาชัย (Best1)

  OM1533

  ปอรรัชม เอียดอ้น (Por)

  OM1534

  ราภรณ์ กฤษพันธ์ (Ae)

  OM1546

  วินเลี่ยม ธนาธิป ชาน (Tee)

  OM1547

  นิพพิชฌน์ เหมลา (Nu)

  OM1548

  นิพพิชฌน์ เหมลา (Opor)

  OM1549

  พุฒิพงศ์ แจ้งศรี (Bell)

  OM0639

  สุชาวดี อบเชย (Fern)

  OM1237

  ณัฐรดี เรืองศรี (Opor)

  OM1484

  จริดา ประเสริฐ (Mint)