“เรื่องหมูๆ” ของฟาร์มหมูหลุมบ้านดอนแร่ แหล่งผลิตเนื้อหมูปลอดภัย และใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์

23/09/2022

นอกเหนือจากการเป็นเกษตรกรเจ้าของฟาร์มหมูหลุมบ้านดอนแร่ แห่ง จ.ราชบุรี ที่เป็นต้นแบบการเลี้ยงหมูหลุมให้เกษตรกรกว่า 30 ครัวเรือนในจังหวัดแล้ว คุณสุพจน์ สิงโตศรี ประธานหมูหลุมแห่งประเทศไทย ยังเป็นทั้งครูและผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ต้องการเลี้ยงหมูหลุมที่เข้ามาศึกษาดูงานกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้พื้นที่ที่ฟาร์มทำเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม เพื่อเป็นตัวอย่างศึกษาการเลี้ยงหมูหลุมด้วยวิถีธรรมชาติภายใต้แนวคิด “ดูแลตามความต้องการของหมู ไม่ใช่ตามความต้องการของคนเลี้ยง”