Elephant in elephant friendly venue in Thailand

ประกาศรับสมัครโครงการพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง (Build Back Better for Elephants)

ข่าว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเป็นองค์กรที่ทำงานด้านสวัสดิภาพสัตว์มายาวนาน มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของปางช้างตามแนวทางที่เป็นมิตรต่อช้าง ซึ่งจะนำไปสู่สวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของช้างเลี้ยงได้จริง