“เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน

องค์กรพัฒนาเอกชนระดับโลก มุ่งเน้นการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ ระดมศิลปิน รังสรรค์งานศิลป์ 4 สาขา ร่วมแสดงพลังปลดแอกการเลี้ยงไก่ฟาร์มไร้มนุษยธรรม จัดงาน “เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน

ข่าว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection- Thailand) องค์กรพัฒนาเอกชนระดับโลก มุ่งเน้นการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ ระดมศิลปิน รังสรรค์งานศิลป์ 4 สาขา ร่วมแสดงพลังปลดแอกการเลี้ยงไก่ฟาร์มไร้มนุษยธรรม จัดงาน “เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน

“เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน

ผนึกศิลปินและนักปฏิรูปคนดังร่วมรังสรรค์ ผลงานศิลปะสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 4 ศาสตร์ อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์อย่างมีสวัสดิภาพในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนและสัตว์ โดยเฉพาะไก่ ซึ่งมีการบริโภคเป็นจำนวนมหาศาล

“เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน

รวมถึงผลกระทบจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย ตลอดจนทางออกที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้ เพื่อความยั่งยืนของระบบอาหารที่เกื้อกูลกันของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2566 ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า หอศิลปกรุงเทพฯ และผลงานทั้งหมดจะนำไปจัดแสดงต่อภายในหอศิลปกรุงเทพฯ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม

“เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน
“เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน
“เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน
“เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน
“เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน
“เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน