Rabies_Vaccine_News

มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 7,000 เข็ม ให้กรมปศุสัตว์

ข่าว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) นำโดย นางสาว อรกร ธนชลกรณ์ หัวหน้า ฝ่ายรณรงค์ พร้อมตัวแทนองค์กรฯ ร่วมส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 7,000 เข็ม ให้แก่กรมปศุสัตว์ เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขจรจัด โดยมี น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับมอบ

Rabies_Vaccine_News

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า “ในนามของกรมปศุสัตว์ รู้สึกยินดีมากที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเล็งเห็นถึงความสำคัญของสัตว์ทุกชนิด โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางกรมปศุสัตว์เองก็มีความร่วมมือในหลายมิติกับทางองค์กรฯ ในการให้ความช่วยเหลือสัตว์ต่าง ๆ มาหลายครั้ง โดยเฉพาะปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งยังมีการระบาดในประเทศไทย โครงการต่าง ๆ จะสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน”

นางสาว  อรกร ธนชลกรณ์ หัวหน้าฝ่ายรณรงค์ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า

“ที่ผ่านมาทางองค์กรฯ บริจาควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่กรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 60,000 เข็ม มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการช่วยเหลือให้สัตว์ในชุมชนปลอดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องสู่ประชาชนโดยตรงในวงกว้าง เราให้การช่วยเหลือตลอดจนทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน อาทิ การร่วมลงพื้นที่และทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการติดตามและผลักดัน การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจัดการประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรม”

 

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ดำเนินโครงการสำคัญระดับโลก ได้แก่ โครงการ “Life’s Better with Dogs” ขึ้นในประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสุนัขให้ดีขึ้นผ่านการรณรงค์ และปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพราะปัจจุบันในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในวงกว้าง หากแต่ในความเป็นจริงการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนในหลายประเทศนั้น -ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการขาดความเอาใจใส่และการตระหนักรู้ถึงผลกระทบในวงกว้างของผู้เลี้ยงสุนัข ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ประชาชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง