World Animal Protection

วันช้างไทย

ข่าว

“ช้างไทย” เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน แต่ปัจจุบันประชากรช้าง ในประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลงมาก หากไม่มีการอนุรักษ์และกระตุ้น เตือนจิตสำนึกของประชาชนให้ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทยแล้ว ช้างไทยอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด

วันช้างไทย

“ช้างไทย” เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน แต่ปัจจุบันประชากรช้าง ในประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลงมาก หากไม่มีการอนุรักษ์และกระตุ้น เตือนจิตสำนึกของประชาชนให้ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทยแล้ว ช้างไทยอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด

ที่สำคัญ ช้างเป็นสัตว์ป่า สัตว์ป่าควรอยู่ในป่า พวกเขาจะมีชีวิตที่มีความสุขและได้แสดงพฤติกรรมโดยธรรมชาติของพวกเขาอย่างอิสระ

ที่มาของวันช้างไทย

วันช้างไทยเกิดจากการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น ก็จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น

คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้ว จึงได้พิจารณาวันอื่น ต่อมาในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2541 คณะรัฐมตรีได้มีมติให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันช้างไทย”

ขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีย