Pictured: One of the dogs we're helping.

บริจาควัคซีน และอาหารสุนัข เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

ข่าว

วันที่ 28 กันยายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ยังคงทำงานต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ Life's Better with Dogs พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีมนุษยธรรม

สัตวแพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า:

"องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ทำงานในการขับเคลื่อนสังคม นโยบาย และปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีบทบาทในการทำงานด้านสัตว์ในชุมชน เช่น สุนัขและแมว โดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมและจัดการประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย ภายใต้โครงการ Life's Better with Dogs ซึ่งได้เริ่มการทำงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน"

"เรามีการทำกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ อาทิ การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ การจัดทำคู่มือสำหรับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์เป็นผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวจรจัดทั่วประเทศไทย เป็นต้น"

"ซึ่งปีนี้เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) เราได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับกรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยสุนัขและแมวจรจัดให้ปลอดโรคและยังทำให้ชุมชนปลอดภัย รวมถึงมอบอาหารสุนัขและแมวให้แก่วัดหัวคู้ จังหวัดสมุทรปราการและชุมชนดินแดงเพื่อช่วยเหลือในช่วงวิกฤษโควิด -19 ด้วย”

CNVR

สัตวแพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ พร้อมตัวแทนของ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ร่วมส่งมอบอาหารสัตว์จำนวน 2 ตัน และ 600 กิโลกรัม

ข้อมูลล่าสุดในปีนี้จาก Thai Rabies.Net เผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งสิ้น 4 รายทั่วประเทศไทย และด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันในสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มที่ลดลง สัตว์ถูกทอดทิ้งมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้สิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ คือ เรื่องสวัสดิภาพสัตว์และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางที่เรียกว่า CNVR ได้แก่ Catch คือ การจับสุนัขและแมว N คือ Neuter การทำหมัน V คือ Vaccinate การฉีดวัคซีน และ R คือ Return การนำกลับไปที่เดิม สิ่งเหล่านี้จะเป็นวิธีควบคุมจำนวนประชากรสุนัขที่ได้ผลและมีมนุษธรรม รวมถึงการสร้างสวัสดิภาพที่ดีให้กับสุนัขได้ด้วยเช่นกัน

CNVR

สำหรับโครงการ Life's Better with Dogs ที่มุ่งรณรงค์และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปมีความรับผิดต่อสัตว์เลี้ยง ตลอดจนลดปัญหาสุนัขจรจัดในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ในปีนี้องค์กรฯได้มอบวัคซีนฯ จำนวน 20,100 โด๊ส ให้แก่กรมปศุสัตว์ อีกทั้งยังส่งมอบอาหารสุนัขและแมวจำนวนกว่าสองตัน ถวายแด่พระปริยัติวงศาจารย์ (ประชุม ปวโร) เจ้าคณะตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ เจ้าอาวาสวัดหัวคู้ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปเลี้ยงสุนัขจรจัดที่ถูกนำมาปล่อยทิ้งภายในวัดเป็นจำนวนมากกว่า 400 ตัว และชุมชนดินแดงอีกเกือบ 400 ตัว ซึ่งส่วนหนึ่งของสุนัขเหล่านี้ถูกนำมาทิ้งเนื่องจากเจ้าของได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19