World Animal Protection

รายงานฉบับใหม่มุ่งไปที่มาตรฐานสวัสดิภาพของสัตว์ในฟาร์ม

ข่าว

Mr. Mike Baker, CEO ของ WSPA ได้ให้มีส่วนในการเปิดเผยรายงานเกณฑ์มาตรฐานทางธุรกิจวัดสวัสดิภาพของสัตว์ Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) ในงาน สำหรับนัการลงทุนในกรุงลอนดอนสัปดาห์นี้

รายงานฉบับใหม่มุ่งไปที่มาตรฐานสวัสดิภาพของสัตว์ในฟาร์ม

Mr. Mike Baker, CEO ของ WSPA ได้ให้มีส่วนในการเปิดเผยรายงานเกณฑ์มาตรฐานทางธุรกิจวัดสวัสดิภาพของสัตว์ Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) ในงาน สำหรับนัการลงทุนในกรุงลอนดอนสัปดาห์นี้

รายงานได้กล่าวถึงบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารระดับโลก 68 บริษัท และเผยให้เห็นว่าหลายบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารนี้ สามารถที่จะจัดการความเสี่ยงหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจจากประเด็นสวัสดิภาพของสัตว์ในฟาร์มได้มากกว่านี้

นับได้ว่าเป็นเกณฑ์มาตราฐานวัดแรกของบริษัทอาหารชั้นนำระดับโลก – โดยมองไปที่วัตถุประสงค์เรื่องนโยบายสวัสดิภาพของสัตว์ในฟาร์มในอุตสาหกรรมอาหาร

นี่คือเหตุผลที่ WSPA มีความยินดีเป็นอย่างมาก และได้ยอมรับรายงานเกณฑ์วัดมาตรฐานสวัสดิภาพของสัตว์ในฟาร์ม รายงาน นี้ได้ยกประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื้อสัตว์ในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งน่าจะประสานผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสวัสดิภาพสัตว์และคุณภาพของเนื้อสัตว์ที่ผลิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่ผู้ผลิตมีความกดดันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากต้องคำนึงถึงการประหยัดต้นทุนเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ เกณฑ์มาตราฐานวัดนี้ยังจะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับนักลงทุนและผู้ที่สนใจในการช่วยให้เข้าใจว่า บริษัทผู้ผลิตอาหารบริษัทใดมีนโยบายที่โปร่งใสในการจัดการสวัสดิภาพของสัตว์ สิ่งนี้ควรที่จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถเกณฑ์วัดดังกล่าวมาปรับใช้ในธุรกิจได้ในวงกว้าง เนื่องจากพวกเขาได้รับผลกระทบโดยจากสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม ทั้งจากการดำเนินธุรกิจโดยตนเอง และผ่านผู้ผลิตสินค้า ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีผ่านผู้ผลิตสินค้า (Suppliers) ที่พวกเขาทำธุรกิจด้วย

สามารถอ่าน รายงาน รายงานเพิ่มเติมได้ที่ www.bbfaw.com

More about