World Animal Protection

เสริมความรู้สวัสดิภาพสัตว์สู่ระดับภูมิภาค

ข่าว

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีกับโครงการการศึกษาสวัสดิภาพสัตว์ระดับอุดมศึกษา Advanced Concepts in Animal Welfare (ACAW)ที่มุ่งให้ความรู้ด้านสวัสดิภาพของปศุสัตว์และการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีกับโครงการการศึกษาสวัสดิภาพสัตว์ระดับอุดมศึกษา Advanced Concepts in Animal Welfare (ACAW)ที่มุ่งให้ความรู้ด้านสวัสดิภาพของปศุสัตว์และการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งจัดขึ้นโดยทีม ACAW และผู้สนับสนุน ACAW ในเวียดนาม (หรือเรียกอีกชื่อว่า Key Driver) ผช.ศ. ดร.Nguyen Xuan Trach ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรเวียดนาม ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการในหลักสูตรภาษาเวียดนาม

โดยโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งจากเวียดนามและนานาชาติ รวมทั้ง Key Driver จากไทย  ผศ. น.สพ. ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม  ที่ได้ให้ประสบการณ์ความรู้ที่น่าสนใจจากมุมมองของประเทศไทย มีผู้ร่วมอบรม กว่า 140 ท่านในการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการนี้ รวมถึงตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนระดับนานาชาติ เช่น Humane Society International (HIS), Animals Asia และ The Jeanne Marching International Centre for Animal Welfare Education (JMICAWE) ซึ่งผู้ร่วมอบรมต่างประทับใจและได้รับความรู้เป็นอย่างมากในประเด็นสวัสดิภาพสัตว์ วัดได้จากผลตอบรับที่ดีเกินคาดทั้งจากการประเมินของผู้ร่วมโครงการ และความเห็นที่มีประโยชน์มาก