World Animal Protection

WSPA เผยความสำเร็จของการดำเนินโครงการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และปกป้องสัตว์ตลอดปี 2553

ข่าว

WSPA ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในการเข้าไปช่วยเหลือสัตว์ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ หนึ่งในงานหลักของ WSPA ซึ่งในปีที่ผ่านมา WSPA ได้ช่วยเหลือสัตว์กว่า 100,000 ตัว ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ

WSPA ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในการเข้าไปช่วยเหลือสัตว์ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ หนึ่งในงานหลักของ WSPA ซึ่งในปีที่ผ่านมา WSPA ได้ช่วยเหลือสัตว์กว่า 100,000 ตัว ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหวในเฮติ อุทกภัยในไทย เนปาล ปากีสถาน เวียดนาม อินเดีย และพม่า พายุหิมะในมองโกเลีย ภูเขาไฟระเบิดที่อินโดนีเซีย และพายุไซโคลนที่ฟิจิ

นอกจากนี้ WSPA ยังได้ขยายโครงการหน่วยสัตว์แพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติเป็นรุ่นที่ 2 จัดส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครไปอบรมการฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านร่วมกับกรมปศุสัตว์ คลอบคลุม 3 ประเทศ คือไทย พม่าและอินเดีย อีกทั้งยังมีการจัดซ้อมหนีภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศพม่าอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับภารกิจในด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงนั้นมีหลายโครงการที่ WSPA ดำเนินการอยู่  เช่น โครงการควบคุมประชากรสุนัขในประเทศเนปาล ศรีลังกา และอินเดีย โดยได้ทำหมันให้สุนัขกว่า 9,000 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขกว่า 20,000 ตัว พร้อมให้ความรู้ชาวบ้านกว่า 34,000 คน เกี่ยวกับวิธีเลี้ยงสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบและวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผลจากพยายามครั้งนี้ทำให้เกิดเรื่องที่น่ายินดีคือ รัฐบาลเนปาลยืนยันที่จะจัดการกับปัญหาสุนัขจรจัดอย่างมีมนุษยธรรมโดยจะไม่ใช้ยาเบื่อสุนัข

ในบาหลี WSPA ได้ระงับการสังหารหมู่สุนัขในเกาะบาหลีไว้ได้ด้วยการทำงานร่วมกับ BAWA หนึ่งในกลุ่มสมาชิกของ WSPA โดยรัฐบาลบาหลีได้ยินยอมทำสัญญาข้อตกลงให้วัคซีนคุ้มกันโรคแก่สุนัขแทนการฆ่าเกือบ 400,000 ตัว  ให้สำเร็จภายในปี 2012 ซึ่งในปัจจุบันสุนัขบนเกาะบาหลีกว่า 65,000 ตัว ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแล้ว

นอกจากนี้ WSPA ได้ต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพม้าในจังหวัดลำปาง ทำให้ WSPA และมูลนิธิม้าลำปางได้ขยายความช่วยเหลือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพม้าไปสู่มูลนิธิม้ากัมพูชาในประเทศกัมพูชา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากการที่มีสัตว์แพทย์จาก 24 จังหวัดของกัมพูชาได้เข้าร่วมในการอบรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาม้า 

ปอ ทฤษฎี ทูต WSPA สอนหนังสือนักเรียนในประเด็นสวัสดิภาพสัตว์ที่ ร.ร. วัดประดู่ในทรงธรรม © WSPA

ในด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมในประเทศไทย WSPA ได้มีการจัดอบรมครูเชิงปฎิบัติการให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพสัตว์และการปกป้องสัตว์ให้พ้นจากการถูกทารุณกรรม ทั้งหมด 14 ครั้งโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งระดับชั้นประถม มัธยม และอุดมศึกษารวมกว่า    300 ท่านจากสถาบันการศึกษากว่า 150 สถาบัน นอกจากนี้ WSPA ยังขยายการอบรมไปในประเทศอินเดีย และเวียดนาม อีกด้วย 

ด้านการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ป่า WSPA มีส่วนสำคัญอย่างมากในการรณรงค์ยุติหรือลดจำนวนเกมการต่อสู้ระหว่างหมีกับสุนัขล่าเนื้อ ซึ่งในปีที่ผ่านมาจำนวนเกมการต่อสู้นี้ลดลงถึง 50% เมื่อเทียบกับปี 2009 นอกจากนี้หลังจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ปากีสถาน WSPA ได้เปิดศูนย์พักฟื้นหมีแห่งใหม่ขึ้นที่เมือง Balkasar เพื่อรองรับหมีที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากเกมอันโหดร้าย และอพยพหนีมาจากภัยน้ำท่วม 

บรรยาการวันจัดเเถลงข่าว ซึ่งมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก © WSPA

อีกหนึ่งภารกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างเด่นชัดในการดำเนินงานของ WSPA คือ ความพยายามในการผลักดัน ร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ (Universal Declaration on Animal Welfare - UDAW) สู่องค์การสหประชาชาติ (UN) เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งปัจจุบันมีรัฐบาลในกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมสนับสนุนแล้วคือ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม รวมทั้งสมาคมสัตว์แพทย์แห่งประเทศอินโดนีเซีย  สมาคมสัตว์แพทย์แห่งประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียได้ให้การสนับสนุนปฎิญญานี้ เพื่อโน้มน้าวให้รัฐบาลประเทศต่างๆ สนับสนุนการออกกฎหมายคุ้มครองหรือปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ขั้นพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

“Through the eyes of us –นิทรรศการ “หลากหลายในดวงตาเรา” โดย WSPA © WSPA

นอกจากนี้ คุณปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ทูตของ WSPA South and Southeast Asia ได้ร่วมรณรงค์สวัสดิภาพสัตว์ในหลากหลายกิจกรรม อาทิ มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมให้ความรู้ด้านสวัสดิภาพสัตว์กับเด็กๆ เช่น การเป็นครูช่วยสอนเรื่องความจำเป็นของสวัสดิภาพสัตว์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ WSPA รวมไปถึงการก้าวสู่บทบาทผู้กำกับและนำแสดงภาพยนต์สั้นเป็นครั้งแรก เรื่อง “Through the Eyes of Us – หลากหลายในดวงตาเรา”

เพื่อนำเสนอแง่มุมด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งได้นำออกฉายเป็นครั้งแรกในกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนคนไทยมีส่วนร่วมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสัตว์ภายใต้งาน “Through the eyes of us –นิทรรศการหลากหลายในดวงตาเรา”ซึ่งจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม

สำหรับการดำเนินงานในปีนี้ WSPA มีความมุ่งมั่นและตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์ “มุ่งปกป้องสัตว์ทั่วโลกให้พ้นจากการถูกทารุณกรรม A world where animal welfare matters, and animal cruelty ends” โดยทีมงานทุกคนมีพันธกิจที่จะตั้งใจทำงานอย่างหนักเพื่อรณรงค์สวัสดิภาพของสัตว์ให้ดีขึ้นต่อ

รับชมวีดีโอ