Tiger Breeding Ban

รุกรัฐสภายื่นร่างกฏหมายเรียกร้องให้ยุติการผสมพันธุ์เสือในกรงเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ข่าว

นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร หัวหน้าฝ่ายรณรงค์ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก นำทีมโครงการรณรงค์ด้านสัตว์ป่า เข้าพบนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ณ รัฐสภาไทย

เพื่อยื่นร่างกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการยุติผสมพันธุ์เสือในกรงเลี้ยง และเรียกร้องให้เกิดการขับเคลื่อนด้านนโยบายในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์และการนำสัตว์ป่ามาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาพผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

captive tiger

การผสมพันธุ์เสือในกรงเลี้ยงคือการทรมานเสือ

ปัจจุบันประเทศไทยมีเสือในกรงเลี้ยงทั้งหมด 1,570 ตัว ที่อยู่ในสวนเสือต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเสือที่ไม่ใช่สายพันธุ์ท้องถิ่น  เช่น  เสือโคร่งลูกผสมเบงกอล และเสือโคร่งลูกผสมไซบีเรีย การผสมพันธุ์เสือในกรงเลี้ยง เพียงเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนเสือ เพื่อผลประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเท่านั้น เช่น การป้อนนม การอุ้มเสือ การถ่ายรูปคู่กับเสือ และการแสดงโชว์ต่างๆ

จากกรณีวัดเสือ เคยมีการพบซากลูกเสือและชิ้นส่วนของเสือเป็นจำนวนมากเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ และใช้ในวัตถุประสงค์ในการทำยา (Traditional Medicine) และอาจจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการหาประโยชน์ทางการค้าจากสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายได้  

1017468

การผสมเลือดชิด

นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร ได้กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเสือว่า “ผลเสียที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนของการผสมพันธุ์เสือในกรงเลี้ยง คือ พันธุกรรมของเสือ อันเป็นผลมาจากการผสมเลือดชิด หรือเรียกว่าการผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ที่เป็นเครือญาติกัน จะทำให้เสือมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ บางตัวก็มีความผิดปกติด้านรูปร่างหรือสมอง

ถือเป็นเรื่องที่สัตว์เหล่านี้ไม่สมควรจะได้รับ  ดังนั้นเราจำเป็นต้องคำนึงถึงความเมตตาต่อสัตว์ และที่สำคัญที่สุดคือการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่คู่กับผืนป่าอย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้นายสมศักดิ์ ยังกล่าวสริมว่า การสร้างสวัสดิภาพที่ดีให้กับสัตว์นั้น ควรใช้หลักอิสระห้าประการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ความเป็นอยู่ ด้านสุขภาพ การได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ และไม่อยู่ในความทุกข์ทรมาน ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญของการทำงานเรื่องคุณภาพชีวิตสัตว์  และเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนการรณรงค์ในเรื่องนี้ด้วย

โครงการยุติการผสมพันธ์เสือในกรงเลี้ยงที่ไม่ใช่จุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ 

นายปัญจเดช สิงห์โท ที่ปรึกษาด้านนโยบาย จากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ได้กล่าวเสริมว่า “กิจกรรมการเรียกร้องยุติการผสมพันธุ์เสือในกรงเลี้ยง  เราได้ขับเคลื่อนงานดังกล่าวร่วมกับภาคีกับประชาชนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงกฏหมาย ที่ต้องการให้สัตว์ป่าหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน  

ทั้งนี้การยื่นเสนอร่างกฏหมายและข้อคิดเห็น ให้กับรัฐสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการผลักดันไม่ให้มีการอนุญาตผสมพันธุ์เสือในกรงเลี้ยงอย่างถาวร”

Touist taking photo with tiger at wildlife attraction - Wildlife. Not entertainers - World Animal Protection

ยื่นข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

ด้านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้ความเห็นในการรับมอบฯ ว่า “ทางรัฐสภาฯ มีความยินดีที่ได้รับมอบข้อเสนอจากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกและประชาชนผู้ริเริ่มในเรื่องข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และขอชื่นชมกับทางผู้ริเริ่มและเสนอกฎหมายแก้ไข พรบ. นี้ในมาตรา 28 ในเรื่องของการขยายพันธุ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะเสือ

ประธานสภาฯ ก็จะรับยื่นข้อเสนอดังกล่าวและพิจารณาในทางกฎหมายฉบับนี้ ถูกต้องหรือไม่ หรือเข้าหลักการในหมวด 3 เรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หน้าที่ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ หลังจากที่ตรวจสอบแล้ว ทางประธานสภาฯ ก็จะแจ้งไปทางผู้ริเริ่มได้ดำเนินการต่อไป ถ้าไม่ถูกต้องก็จะแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป และเมื่อถูกต้องแล้ว ทางคณะผู้ริเริ่มฯ ก็จะต้องหาผู้สนับสนุนตามกฎหมายต่อไป”

สัตว์ป่าควรได้รับอิสรภาพทางการแสดงออกทางพฤติกรรมตามธรรมชาติในแบบที่ควรจะเป็น