Wildlife Not Entertainers

ยื่นจดหมายเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ข่าว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) นำโดย นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรฯ พร้อมคณะทำงานร่วมเข้ายื่นจดหมายเรียกร้องเพื่อพิจารณาร่างนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำสัตว์ป่ามาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) นำโดย นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรฯ พร้อมคณะทำงานร่วมเข้ายื่นจดหมายเรียกร้องต่อผู้แทนคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำสัตว์ป่ามาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมข้อเรียกร้องให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพสัตว์ในประเด็นต่างๆ

อาทิ การจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปรับปรุงกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ การบังคับใช้ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 เพื่อให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ป่าที่ใช้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง โดยมี นางผ่องศรี  แซ่จึง, นายดํารงค์ พิเดช, นายสิงหภณ ดีนาง, นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ผู้แทนคณะกรรมาธิการการที่ดินฯ และนายนิติพล ผิวเหมาะ โฆษกประจำกรรมาธิการฯ รับมอบข้อเรียกร้อง ณ อาคารรัฐสภา

letter_to_parliament_2_0

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “การยื่นข้อเรียกร้องในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรฯ ในการทำงานเพื่อสวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราทำการรณรงค์ไปทั่วโลกภายใต้แคมเปญ สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง โดยที่ผ่านมาในประเทศไทยมีการนำสัตว์ป่ามาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง เช่น ช้าง เสือ และโลมา อันส่งผลกระทบให้สัตว์ป่าเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผิดจากแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ และต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานในกรงขังไปตลอดชีวิต

แต่ปัจจุบันมีกระแสต่อต้านและห้ามใช้สัตว์ป่าเพื่อการแสดงในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และทุกวันนี้นักท่องเที่ยวเองก็มีแนวโน้มที่จะเลือกการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสัตว์และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นประเทศไทยเองจึงควรมีการปรับปรุงกฏหมายเพื่อยุติการใช้สัตว์ป่าเพื่อการแสดง ซึ่งเป็นเหตุผลให้เรามายื่นข้อเรียกร้องในวันนี้”

1021714_0

นายปัญจเดช สิงห์โท ที่ปรึกษาด้านนโยบาย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “เรามีความพยายามที่จะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำสัตว์ป่ามาใช้ในธุรกิจบันเทิง โดยเฉพาะในแง่กฏหมายนั้นยังมีประเด็นให้ปรับปรุงและแก้ไขเพื่อนำมาสู่การปกป้องสวัสดิภาพสัตว์และช่วยยุติการทรมานสัตว์ป่าอย่างถาวรอีกหลายข้อ”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลงชื่อสนับสนุนโครงการสัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง เพื่อยุติการนำสัตว์ป่ามาใช้เพื่อการแสดงและปลดปล่อยความทุกข์ทรมานของสัตว์ป่าในกรงขังได้ทางด้านล่าง