องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

ยื่นข้อเรียกร้องให้ รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระงับการส่งออกช้างไทย

ข่าว

22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection)

ยื่นข้อเรียกร้องต่อ นายวราวุธ ศิลปอาชา ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อระงับการส่งออกช้างไทย

nn

ส่วนหนึ่งของเนื้อหาในข้อเรียกร้องนี้เป็นการรวบรวมข้อสรุปจากการจัดเสวนาเรื่อง “ส่งออกช้างไทยกับประเด็นที่น่ากังวล” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยเป็นการระดมความคิดและร่วมแสดงความคิดเห็น นำโดย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีชื่อเสียง อาทิ นายนิกร จำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา นายเสมอกัน เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา ผศ.ดร. ธนพร ศรียากุล นายกสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายประสพ ทิพย์ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญช้าง นายเอดวิ่น วีค เลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า และนายหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ฯลฯ 

โดยงานเสวนานี้จัดขึ้นหลังจากรัฐบาลไทยได้มีการประกาศระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 โดยเนื้อหาเสวนาต่างเป็นการร่วมสะท้อนถึงความกังวลในประกาศกระทรวงฉบับนี้ในหลายประเด็น เช่นระยะเวลาในการพิจารณาที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจขาดความรอบคอบกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชัดเจนและยังเร่งรีบประกาศ ใช้ในช่วงจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ

สามารถอ่านเนื้อหาฉบับเต็มเกี่ยวกับ ประเด็นการส่งออกช้าง และข้อกังวลได้ที่นี่ []

 

การยื่นข้อเรียกร้องในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการที่ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ได้นำคณะร่วมยื่นข้อเรียกร้องให้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย และ นายปัญจเดช สิงห์โท ที่ปรึกษาด้านนโยบาย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เป็นผู้นำคณะร่วมยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นกระทรวงฯ มีบทบาทสำคัญ ที่มีหน่วยงานในสังกัดเป็น ผู้อนุญาตให้ส่งออกช้างไทยและเป็นผู้เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ออกระเบียบดังกล่าว 

 

dscf0631_1

ท่านรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นสัญญาว่า จะไม่มีการส่งออกช้างไทยอย่างแน่นอน รวมถึงไม่สนับสนุนการแสดงช้างทุกประเภท!