ภารกิจพิทักษ์สัตว์ของเรา

เรากำลังปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนโลกปกป้องสัตว์ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา เราเดินหน้ารณรงค์เพื่อยุติการทารุณกรรมสัตว์ วันนี้ เราเติบโตขึ้นทั้งในมิติของขนาดและอิทธิพล เราช่วยยกระดับความตระหนักเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ไปสู่ระดับสากล อีกทั้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมและสัตว์ป่า