การปฏิรูประบบอาหาร

ความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว์ต้องมาเป็นอันดับแรก

เราเชื่อมั่นว่า สวัสดิภาพ การดูแล และทัศนคติที่มีต่อสัตว์ฟาร์มทั่วโลกจะเปลี่ยนไปตลอดกาล

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์ฟาร์มจะมีชีวิตที่ดีได้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารทั่วโลกและทัศนคติที่มีต่อสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม

เราจะต้องร่วมมือกันในการดำเนินการเพื่อสร้างโลกที่ให้เคารพ ใส่ใจต่อสัตว์และธรรมชาติอยู่ในหัวใจของระบบอาหารของเรา โดยมีความเท่าเทียม ความยั่งยืน ความยืดหยุ่น และความสามารถในการเลี้ยงประชาชนทั่วโลกได้

สัตว์ฟาร์มได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไม่สิ้นสุดจากอุตสาหกรรมการทำฟาร์ม ภารกิจของเราจึงจะต้องใช้แนวทางการแก้ปัญหาระดับโลกเพื่อจัดการกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่นี้

 

No Future for Factory Farm

ไม่มีอนาคตสำหรับฟาร์มอุตสาหกรรมอีกต่อไป

NO FUTURE FOR FACTORY FARM

การทำฟาร์มอุตสาหกรรมเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ต้องใช้แนวทางการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อหยุดยั้งการเกิดใหม่ของฟาร์มอุตสาหกรรม นับเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนเพื่อปกป้องสัตว์ สภาพภูมิอากาศ สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของเรา

high welfare farm

ลดและเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ที่ผ่านการเลี้ยงดูอย่างใส่ใจสวัสดิภาพ

LESS AND BETTER MEAT

ลดบริโภคและเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ที่ผ่านการเลี้ยงดูโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ ก็เป็นอีกทางที่จะช่วยขับเคลื่อนสวัสดิภาพสัตว์ให้ไปในทิศทางของการอยู่อย่างเกื้อกูลกันระหว่าง คน สัตว์ และ สิ่งแวดล้อม ได้

กฎหมายว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม

pig enjoying sunshine

พระราชบัญญัติว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ปีพ.ศ. 2549 (The Animal Welfare Act 2006)

พระราชบัญญัติว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ หรือ Animal Welfare Act  เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพสัตว์

เจ้าของและผู้ดูแลมีหน้าที่ในการดูแลสัตว์และต้องสร้างความมั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของสัตว์เหล่านั้นได้โดย:

  • จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสถานที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
  • จัดหาอาหารที่เหมาะสม
  • เอื้อให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมตามปกติได้

การปรับเปลี่ยนระบบอาหารทั่วโลก

เราปกป้องสวัสดิภาพของสัตว์ฟาร์มและสัตว์ป่าโดยการสร้างความตระหนักถึงกิจกรรมต่างๆที่เป็นอันตรายและทำให้สัตว์ตกอยู่ในความเสี่ยง

การคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เราจะต้องยุติหายนะที่เกิดจากระบบอาหารทั่วโลกเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์ฟาร์มจะมีชีวิตที่ดีขึ้น และเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้โดยการสร้างความตระหนักในเรื่องต่อไปนี้    

Feed TH

การค้าอาหารสัตว์

pig

การปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม 

plant based

การลดและเลือกเนื้อสัตว์

investment

การเงินที่ยั่งยืน

chicken

การส่งเสริมการฆ่าสัตว์ฟาร์มอย่างมีมนุษยธรรม 

 

A World Animal Protection worker holds a piglet.

เรากำลังก้าวไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาระดับโลกโดย:

campaign

การทำแคมเปญเชิงรุก เพื่อคุ้มครองสัตว์ฟาร์มและส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารทั่วโลก

Report

การจัดทำและเผยแพร่รายงานสัตว์ในป่าและสัตว์ในฟาร์ม

network

การจัดตั้งพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์จากกลุ่มผู้สนับสนุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง

better choices
การพัฒนาและสร้างทางเลือกที่มีมนุษยธรรมและยั่งยืน
awareness
การสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับความทารุณและการปกป้องสัตว์
stop
ยุติการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าสัตว์ป่าและสัตว์ฟาร์ม

เป้าหมายของเรา

Save farm animals