World Animal Protection

การช่วยเหลือปศุสัตว์ในเขตอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่2

ข่าว

การช่วยเหลือสัตว์และชุมชมดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ซึ่งส่งผลให้โค กระบือ กว่า 28,000 ตัว ในพื้นที่ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งขาดน้ำ ขาดอาหาร ร่างกายอ่อนแอและเจ็บป่วย

img_2507

โดยองค์กรพิทักสัตว์แห่งโลกนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือการจัดการภัยพิบัติ ได้เข้าไปช่วยเหลือมอบถังน้ำบรรจุ 1,000 ลิตร จำนวน 40 ถัง พร้อมวิตามินละลายน้ำได้ ถึง 20,000 ลิตร และหญ้าแห้ง ให้แก่เกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงเดือนเมษายน และในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทีมจัดการภัยภิบัติขององค์กรฯ นำโดยนายสัตวแพทย์ณฤทธิ์ศร ผลเพิ่ม ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือในระยะที่ 2 โดย ทำการประเมินสภาพสัตว์ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งก่อน รวมทั้งส่งมอบเครื่องผลิตอาหารเสริมผสมแร่ธาตุอัดก้อนสำหรับปศุสัตว์จำนวน 20 เครื่อง และวัตถุดิบในการทำอาหารเสริมปศุสัตว์ จำนวน 400 กิโลกรัมมอบให้แก่ชุมชนใน 8 อำเภอได้แก่ อำเภอดอยเต่า ดอยหล่อ อมก๋อย  แม่แจ่ม สันกำแพง เชียงดาว ไชยปราการ และกัลยาณิวัฒนา พร้อมการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และชาวบ้านให้เข้าใจวิธีการทำอาหารเสริมให้โค กระบือ และส่งมอบเวชภัณฑ์สำหรับโค กระบือ เพื่อป้องกันโรคที่มากับฤดูฝนต่อไป 

“โค และกระบือส่วนใหญ่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่จัดว่าดี โดยรวมสภาพของสัตว์เหล่านี้มีโอกาสที่จะสามารถขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติค่อนข้างสูง และให้ผลผลิตกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ในการดำรงชีพต่อไป”

                                                                               นายสัตวแพทย์ณฤทธิ์ศร

img_6900

ขอขอบคุณอีกครั้งที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์กับองค์กรพิทักสัตว์แห่งโลก ทั้งนี้แม้ว่าภัยพิบัติจะผ่านพ้นไปแต่ความช่วยเหลือของท่านจะยังคงช่วยให้เราสามารถเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือชุมชนและสัตว์ของพวกเขาในเขตอื่นๆ ได้ต่อไปในอนาคต โดยท่านสามารถสนับสนุนเราได้ที่นี่

Together, we can end animal cruelty