Roosters at Vauxhall City Farm, London

ปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มเพื่อระบบอาหารที่เป็นธรรมและยั่งยืน

ร่วมกับเรา

เข้าร่วม

งานของเราเพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มสู่ระบบอาหารที่มีมนุษยธรรมอย่างยั่งยืน

ความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว์ต้องมาเป็นอันดับแรก

เราเชื่อมั่นว่า สวัสดิภาพ การดูแล และทัศนคติที่มีต่อสัตว์ฟาร์มทั่วโลกจะเปลี่ยนไปตลอดกาล องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์ฟาร์มจะมีชีวิตที่ดีด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารทั่วโลกและทัศนคติที่มีต่อสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม  เราจะต้องร่วมมือกันในการสร้างโลกที่มีมนุษยธรม ใส่ใจต่อสัตว์ และธรรมชาติ ที่เป็นหัวใจของระบบอาหารของเรา โดยมีความเท่าเทียม ความยั่งยืน ความยืดหยุ่น และความสามารถในการเลี้ยงประชาชนทั่วโลกได้ 

สัตว์ฟาร์มได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไม่สิ้นสุดจากอุตสาหกรรมการทำฟาร์ม ภารกิจของเราจึงจะต้องใช้แนวทางการแก้ปัญหาระดับโลกเพื่อจัดการกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่นี้

Factory farm

หยุดการทำฟาร์มแบบอุตสาหกรรม

NO FUTURE FOR FACTORY FARM

การทำฟาร์มอุตสาหกรรมเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ต้องใช้แนวทางการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อหยุดยั้งการเกิดใหม่ของฟาร์มอุตสาหกรรม นับเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนเพื่อปกป้องสัตว์ สภาพภูมิอากาศ สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของเรา

Pig in hay

ลดและเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ที่ผ่านการเลี้ยงดูอย่างใส่ใจสวัสดิภาพ

LESS AND BETTER MEAT

ลดบริโภคและเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ที่ผ่านการเลี้ยงดูโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ ก็เป็นอีกทางที่จะช่วยขับเคลื่อนสวัสดิภาพสัตว์ให้ไปในทิศทางของการอยู่อย่างเกื้อกูลกันระหว่าง คน สัตว์ และ สิ่งแวดล้อม ได้

Roosters at Vauxhall City Farm, London

มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ฟาร์มสวัสดิภาพสูง

GOOD LIFE STANDARDS

เป็นมาตรฐานที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกกำลังพัฒนาเพื่อให้สัตว์ในฟาร์มเช่นไก่ได้มีสวัสดิภาพที่ดียิ่งขึ้นอีก

High welfare chicken farm. Credit: Valerie Kuypers

งานของเราในประเทศไทย

เรากำลังแก้ไขปัญหาระดับโลกผ่านการทำงานภายในประเทศ

การทำแคมเปญเชิงรุก เพื่อคุ้มครองสัตว์ฟาร์มและส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารทั่วโลก

การจัดทำและเผยแพร่รายงานสัตว์ในป่าและสัตว์ในฟาร์ม

การจัดตั้งพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์จากกลุ่มผู้สนับสนุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาและสร้างทางเลือกที่มีมนุษยธรรมและยั่งยืน
การสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับความทารุณและการปกป้องสัตว์
ยุติการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าสัตว์ป่าและสัตว์ฟาร์ม

protect earth

ปกป้องโลกจากฟาร์มอุตสาหกรรม

การทำฟาร์มอุตสาหกรรมเป็นปัญหาระดับโลก

protect animal

ปกป้องสัตว์จากฟาร์มอุตสาหกรรม

ปฏิรูปอุตสาหกรรมอาหาร ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม!

Protect human

ปกป้องมนุษย์จากฟาร์มอุตสาหกรรม

การเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน ใช้ยาปฏิชีวนะจำนวนมหาศาล