Two elephants walking WAP staff watching

โครงการพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง

มีส่วนร่วม

Somboon Legacy Foundation

ร่วมสนับสนุนโครงการพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง

ร่วมสนับสนุนแนวทางปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้างผ่านโครงการพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง (Build Back Better for Elephants)

Following Giants

สมัครเข้าร่วมโครงการพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง

กองทุนส่งเสริมสวัสดิภาพช้างเลี้ยงในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการยกระดับปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามแนวทางที่เป็นมิตรกับช้าง ที่จะนำไปสู่การดูแลและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น