ดี ดริญญา โตตระกูล

ผู้จัดการโครงการพัฒนาปางช้าง

เราอยากเชิญชวนคนรักช้างให้มาท่องเที่ยวและสนับสนุนปางช้างที่มีแนวทางปฏิบัติในแบบเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อช้างและเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันให้ช้างที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อๆไป

แชร์ต่อ