ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์

ผู้จัดการโครงการสัตว์ป่า

ขับเคลื่อนงานรณรงค์สาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ป่า กระตุ้นให้เกิดการแก้ปัญหาความโหดร้ายทารุณต่อสัตว์ป่าอย่างเป็นระบบ

แชร์ต่อ