ปัญจเดช สิงห์โท

ที่ปรึกษาด้านนโยบาย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย

ผลักดันนโยบายและกฎหมายร่วมกับภาครัฐเพื่อยุติการนำสัตว์ป่ามาเป็นนักแสดง ปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ป่า และการอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

แชร์ต่อ