Thiwari

ฐิวารี วีรยะสบประสงค์

ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและความร่วมมือระหว่างองค์กร องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

ฐิวารีหรือเมษ์ มักจะถูกมองว่าเป็นคนแปลกๆ เนื่องจากมีบุคลิกภาพและความสนใจที่หลากหลาย ทั้งในด้านศาสนา ปรัชญา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม ความเป็นธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี และอื่นๆ แต่ในขณะนี้เธอใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปกับการอ่านวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างและสัตว์ฟาร์ม ด้วยความมุ่นมั่นที่จะสร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลระหว่างสิ่งที่มีชีวิตต่างสายพันธุ์ร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

แชร์ต่อ