New Normal ของอุตสาหกรรมไก่เนื้อใน ‘เนเธอร์แลนด์’

06/10/2020

ความต้องการแหล่งโปรตีนสัตว์จากเนื้อไก่ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้บริษัทผู้เลี้ยงสัตว์ปีกได้รับแรงกดดันให้เลี้ยงไก่โตอย่างเร็วที่สุด

เผยช้างไทยในภาคท่องเที่ยว 70% มีความเป็นอยู่ย่ำแย่ วอนคนไทยเที่ยวเฉพาะปางช้างสวัสดิภาพดี

elephant controlled with a bullhook

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเปิดเผยรายงานฉบับใหม่ พบว่าช้างไทยมีสภาพความเป็นอยู่อยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่